Forbidden Source by Mopiku
English  |  Polski
Regulamin

Data wejścia w życie: 8 października 2018

1. Przedmiot

1.1.

Witamy w Regulaminie gier mobilnych i innych usług świadczonych przez MOPIKU! Niniejszy Regulamin dotyczy korzystania ze wszystkich usług świadczonych przez MOPIKU, w tym między innymi gier opracowanych lub opublikowanych przez MOPIKU, stron internetowych gier MOPIKU, forów gier MOPIKU i innych, takich jak aplikacje lub funkcje społecznościowe wyżej wymienionych usług lub jakichkolwiek innych usług, do których MOPIKU dołączyło niniejszy Regulamin (zwane dalej "Usługami"). Niniejszy Regulamin reguluje relacje między Tobą ("Ty" lub "Użytkownik") a MOPIKU w zakresie korzystania z Usług. Pobierając, instalując, uzyskując dostęp lub korzystając z dowolnej części Usług, wyrażasz zgodę na niniejszy Regulamin i akceptujesz jego przestrzeganie. Niniejszy Regulamin wpływa na Twoje prawa i obowiązki, więc jeśli nie zgadzasz się z Regulaminem (w całości i z każdym wpisem z osobna), nie możesz korzystać z naszych Usług.

1.2.

Aby uzyskać dostęp do Usług i korzystać z nich, musisz mieć CO NAJMNIEJ 13 LAT. Nie ma wyjątków od tego wymogu. Jeśli masz mniej niż 18 lat lub jesteś osobą niepełnoletnią zgodnie z prawem mającym do Ciebie zastosowanie, oświadczasz, że Twój opiekun prawny lub przedstawiciel prawny zapoznał się z niniejszym Regulaminem i zaakceptował go oraz że masz pozwolenie na dostęp do Usług i korzystanie z nich. Korzystając z Usług, zgadzasz się, że masz ukończone 18 lat lub posiadasz prawną zgodę rodziców lub opiekunów oraz że jesteś w pełni zdolny(a) i kompetentny(a) do zrozumienia i zaakceptowania niniejszej Umowy jako wiążącej umowy oraz do przestrzegania Regulaminu. Korzystanie z Usług podlega również Polityce prywatności MOPIKU: http://ForbiddenSourceGame.com/privacypolicy.

Jeśli nie rozumiesz Regulaminu lub Polityki prywatności, skontaktuj się z nami i powstrzymaj się od korzystania z naszych Usług.

Jeśli jesteś Rodzicem, który nie wyraża zgody na dostęp swojego dziecka do Usług i korzystanie z nich, poinformuj nas o tym, pisząc na adres privacy@mopiku.com, a my zablokujemy Twojemu dziecku możliwość rejestracji Konta, uniemożliwimy Twojemu dziecku dostęp i korzystanie z Usług i upewnimy się, że informacje o Twoim dziecku nie są dostępne za pośrednictwem Usług. Jeśli wyraziłeś(aś) zgodę na dostęp swojego dziecka do Usług i korzystanie z nich, ale chcesz cofnąć taką zgodę, należy skontaktować się z nami pod adresem privacy@mopiku.com, aby przesłać takie żądanie. Zablokujemy dostęp Twojego dziecka do Usług oraz zablokujemy możliwość korzystania z nich oraz zapewnimy, że informacje o Twoim dziecku nie będą już dostępne za pośrednictwem Usług.

1.3.

MOPIKU oferuje gry online i mobilne oraz inne usługi w kontekście swoich możliwości technicznych i operacyjnych. Nie obejmuje to okresów, w których korzystanie z gier online i mobilnych oraz innych usług jest przerywane lub zakłócane z powodu pilnych przyczyn technicznych lub wymaganych prac konserwacyjnych. MOPIKU nie ponosi odpowiedzialności za takie przypadki zgodnie z warunkami niniejszej umowy. Nie obejmuje to również okresów, w których ogólne serwery MOPIKU lub serwery niektórych gier nie pozwalają na dostęp online z przyczyn niezależnych od MOPIKU (siła wyższa, odpowiedzialność podmiotów zewnętrznych itp.). MOPIKU stale aktualizuje, zmienia i rozwija swoje gry online i mobilne oraz inne usługi według własnego uznania. Użytkownicy mogą zatem brać udział tylko w danej grze online, grze mobilnej lub innej ofercie w odpowiedniej formie udostępnionej w danym momencie. MOPIKU zastrzega sobie prawo do zaprzestania prowadzenia gry online lub mobilnej lub usunięcia określonej usługi bez podania przyczyny.

1.4.

Usługi oferowane przez MOPIKU są świadczone wyłącznie do użytku osobistego i niekomercyjnego. Korzystanie z tych gier lub usług w celach biznesowych lub komercyjnych jest surowo zabronione, chyba że określono inaczej. Nie możesz sprzedawać, wynajmować ani oddawać swoich Usług ani tworzyć konta w imieniu kogoś innego niż Ty. Użytkownik nie może korzystać z Usług, jeśli wcześniej został usunięty z korzystania z jakiejkolwiek części Usług przez MOPIKU lub innego powiązanego dostawcę Usług. Z zastrzeżeniem przestrzegania przez Użytkownika niniejszego Regulaminu, MOPIKU udziela Użytkownikowi ograniczonej, niewyłącznej, nieprzenoszalnej, niepodlegającej sublicencjonowaniu licencji na pobieranie i instalowanie kopii dowolnej Gry MOPIKU na urządzeniu mobilnym oraz na uruchamianie takiej kopii wyłącznie do własnych celów osobistych. Zastrzegamy sobie wszelkie prawa, które nie zostały Ci wyraźnie przyznane. Co do zasady, Użytkownik nie może: (i) kopiować, modyfikować ani tworzyć prac pochodnych w oparciu o Usługi; (ii) rozpowszechniać, przenosić, udzielać podlicencji, dzierżawić, pożyczać ani wynajmować Usług osobom trzecim; (iii) stosować technik inżynierii wstecznej, dekompilować lub dezasemblować Usług ani (iv) udostępniać funkcji Usług wielu użytkownikom w jakikolwiek sposób.

Wyjątki:

(a) MOPIKU wyraża zgodę na cytowanie opisów gier, granie i wyświetlanie jej logo, nagrań z rozgrywki lub recenzji gier, przy zachowaniu niezmodyfikowanego, oryginalnego wyglądu grafiki i materiałów, w celu promowania dobrego imienia marki i zachęcania do korzystania z gier (np. poprzez pokazywanie recenzji rozgrywki na YouTube, zdjęć z gier na Facebooku). Negatywne korzystanie ze wskazanego prawa, wbrew wywyższym celom, będzie stanowiło naruszenie umowy i może skutkować odpowiedzialnością karną lub cywilną;

(b) MOPIKU opublikuje na swojej stronie internetowej materiały dla mediów. Media tradycyjne i wirtualne mogą cytować, kopiować lub zamieszczać grafiki lub filmy udostępnione przez MOPIKU w tym celu;

(c) W przypadku chęci wykorzystania materiałów, których prawnym właścicielem jest MOPIKU, w innym zakresie lub celu niż wskazany powyżej, prosimy o kontakt za pośrednictwem naszego adresu email z prośbą o wyrażenie zgody.

1.5.

Jesteś odpowiedzialny za zapewnienie, że posiadasz odpowiednie i aktualne oprogramowanie i sprzęt. MOPIKU dokłada wszelkich starań, aby stale ulepszać i rozwijać nasze Usługi. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że MOPIKU może aktualizować Usługi, informując Cię o tym lub nie. Aby móc korzystać ze wszystkich części naszych Usług, może być konieczne zaktualizowanie oprogramowania.

1.6.

Oprócz niniejszych ogólnych zasad zastosowanie mają również zasady określone przez serwisy i portale, a także inne platformy sprzedażowe oferujące korzystanie z Usług.

1.7.

Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z Usług. Nie możesz ujawniać, udostępniać ani w inny sposób zezwalać innym na używanie swojego hasła lub haseł innych osób. Zgadzasz się, że jesteś osobiście odpowiedzialny za korzystanie z Twojego konta Usług oraz za całą komunikację i działania związane z Usługami. Ponosisz odpowiedzialność za korzystanie ze swojej karty kredytowej lub innego instrumentu płatniczego (np. PayPal) przez osoby trzecie, w tym osoby nieletnie.

2. Zawarcie umowy

2.1.

Aby móc korzystać z gier internetowych i mobilnych oraz innych usług świadczonych przez MOPIKU, należy zarejestrować się i, w razie potrzeby, zainstalować wybraną grę.

2.2.

Do rejestracji uprawnione są wyłącznie osoby fizyczne. Tylko pojedyncze osoby mogą być autoryzowanymi użytkownikami (bez grup, rodzin, małżonków lub partnerów życiowych itp.).

2.3.

Dzieci poniżej 13 roku życia nie mogą się rejestrować.

2.4.

Może być konieczne wprowadzenie nazwy gracza i adresu email należącego do użytkownika w celu zarejestrowania się w grach mobilnych. Nie masz prawa do nazwy konkretnego gracza. Wybrana nazwa gracza nie może naruszać praw osób trzecich oraz naruszać obowiązujących zakazów prawnych lub dobrych obyczajów. Co więcej, żaden adres email lub adres internetowy nie może być używany jako nazwa gracza. Użytkownicy muszą upewnić się, że informacje przekazane MOPIKU podczas rejestracji są prawdziwe i kompletne. Niektóre gry umożliwiają również rejestrację za pomocą logowania do Facebooka lub Google Play. W takim przypadku dane wymagane do rejestracji pobierane są z wybranego w tym celu konta.

2.5.

Ponosisz całkowitą i wyłączną odpowiedzialność za dane związane z kontem i wybrane hasła. Zdecydowanie zalecamy, abyś nie używał(a) haseł wykorzystywanych na innych rodzajach kont, zwłaszcza tych używanych do poczty email, konfiguracji swojego profilu gry, a także zalecamy podawanie złożonych haseł, które dobrze chronią dostęp do Twojego konta. Nie ponosimy odpowiedzialności za utratę danych logowania do konta.

2.6.

Konto możesz założyć samodzielnie lub z pomocą rodzica lub opiekuna prawnego. Rejestracja dokonywana za pośrednictwem osób trzecich, w szczególności tych, które rejestrują poszczególne osoby komercyjnie, jest niedozwolona.

2.7.

Po udanej rejestracji tworzysz konto, którym możesz samodzielnie zarządzać. Konta użytkownika nie można przenieść bez wyraźnej zgody MOPIKU. Nie możesz w żaden sposób korzystać z konta innej osoby i nie możesz pozwolić nikomu na korzystanie z Twojego konta.

Jeśli poniesiesz stratę lub szkodę, korzystając z cudzego konta lub ktoś korzystający z Twojego konta (za Twoją wiedzą lub zgodą lub bez) spowoduje straty lub szkody na Twoim koncie lub innym koncie, ponosisz wyłączną odpowiedzialność za te straty lub szkody.

2.8.

Użytkownicy nie mają prawa żądać rejestracji ani aktywacji.

2.9.

MOPIKU może, bez powiadomienia Ciebie, ograniczyć, zawiesić, zakończyć, zmodyfikować lub usunąć Twój dostęp do Usług lub ich części, jeśli nie zastosujesz się do Regulaminu lub Polityki prywatności, lub jeśli podejrzewamy takie naruszenie w związku z rzeczywistym lub podejrzewanym nielegalnym lub niewłaściwym wykorzystaniem Usługi. Możesz utracić, w wyniku wypowiedzenia lub ograniczenia swojego prawa do korzystania z Usług, materiały, treści, zakupy w aplikacji, przywileje lub przedmioty związane z korzystaniem przez Ciebie z Usług, a także przedmioty zakupione w grze oraz MOPIKU nie jest w żaden sposób zobowiązane do zrekompensowania Ci takich strat lub skutków.

2.10.

Nie możesz sprzedawać, przenosić ani obciążać innych osób za prawo do korzystania z Usług lub swojego konta.

3. Ogólne obowiązki użytkownika

Witryny internetowe i gry mobilne MOPIKU zawierają różne treści chronione znakami towarowymi, prawami autorskimi lub innymi środkami na rzecz MOPIKU lub podmiotów zewnętrznych. Nieprzestrzeganie restrykcji i ograniczeń zawartych w tej sekcji spowoduje natychmiastowe, automatyczne zakończenie dostępu do Usług i może narazić Cię na odpowiedzialność cywilną lub karną.

Ponadto zgadzasz się, że w żadnych okolicznościach, o ile nie jest to wyraźnie dozwolone w niniejszym Regulaminie lub w niektórych częściach Usług, do których mają zastosowanie pewne wyłączenia (np. na stronie internetowej), nie będziesz:

(i) edytować, kopiować, rozpowszechniać, publicznie odtwarzać, wykorzystywać do celów reklamowych lub wykorzystywać poza celami uzgodnionymi w umowie jakiejkolwiek witryny MOPIKU, gier mobilnych lub treści lub jakiejkolwiek ich części. Termin "treść" obejmuje wszystkie dane, obrazy, tekst, grafikę, muzykę, dźwięki, sekwencje dźwiękowe, filmy, programy i kody oraz inne informacje dostarczane przez MOPIKU. Termin "treść" obejmuje również w szczególności wszystkie Usługi dostępne do pobrania;

(ii) działać w jakikolwiek sposób, który może umożliwić nieautoryzowany dostęp do danych Usług, w tym między innymi zezwalać na złośliwe oprogramowanie, oprogramowanie reklamowe, oprogramowanie szpiegujące, konie trojańskie, automatyczne "boty", "zautomatyzowanych graczy" i tego typu nieautoryzowany dostęp w jakiejkolwiek formie;

(iii) wynajmować, dzierżawić, licencjonować, sprzedawać, udzielać zabezpieczenia, przekazywać reprodukcje, udostępniać, udostępniać platformę do korzystania z Usług w jakimkolwiek celu bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody MOPIKU;

(iv) naruszać praw własności intelektualnej osób trzecich;

(v) używać jakichkolwiek wulgarnych, pornograficznych, przedstawiających seksualnie, grożących, zawstydzających, nienawistnych, obraźliwych na tle rasowym lub etnicznych komentarzy lub treści;

MOPIKU będzie każdorazowo decydować o charakterze naruszenia, a nasza decyzja będzie ostateczna i nieodwołalna.

(vi) korzystać z Usług w związku z jakąkolwiek formą reklamy prywatnej lub korporacyjnej, konkursów, ankiet, łańcuszków, spamu, piramid finansowych, możliwości inwestycyjnych lub innych podobnych usług, niezależnie od tego, czy są one wykorzystywane do osiągania korzyści finansowych;

(vii) korzystać z Usług w sposób, który narusza jakiekolwiek obowiązujące przepisy prawa lub regulacje;

(viii) gromadzić lub przekazywać jakichkolwiek informacji o dowolnym użytkowniku Usług, w tym danych osobowych lub innych informacji dotyczących Konta, takich jak między innymi hasła, adresy email, lokalizacje;

(ix) tworzyć lub używać cheatów, modów lub hacków lub innych produktów oprogramowania podmiotów zewnętrznych, które mogą zmienić wynik gier online lub mobilnych;

(x) stosować środków, które ukrywają reklamy;

(xi) pomagać, zezwalać lub zachęcać jakąkolwiek stronę do angażowania się w jakąkolwiek z czynności opisanych powyżej.

Wyraźnie zastrzegamy sobie prawo do monitorowania dowolnego lub całego ruchu sieciowego między Użytkownikami a Usługami, aby zapobiec wykorzystaniu tych środków do naruszenia Usług.

W przypadku stwierdzenia przez MOPIKU naruszenia powyższych zasad możemy według własnego uznania:

(a) ostrzec Cię o naruszeniu,

(b) zamknąć, zawiesić lub usunąć Twoje konto, tymczasowo lub na stałe,

(c) usunąć Twoje konto i wszelkie naruszenia z nim związane,

(d) odciąć lub usunąć jakiekolwiek atrybuty Konta lub wszystko w nim zawarte, takie jak doświadczenie, wirtualne przedmioty, wirtualna waluta/diamenty lub poziomy,

(e) powiadomić rodziców lub opiekunów prawnych lub odpowiednie władze,

(f) podjąć inne działania uznane za stosowne.

4. Zwolnienie z odpowiedzialności

Usługi świadczone przez MOPIKU są oferowane Tobie "tak jak są", bez jakiejkolwiek gwarancji. MOPIKU dołoży wszelkich starań, aby Usługi były na jak najwyższym poziomie oraz aby chronić Twoje dane zgodnie z wymogami lokalnego prawa, jednakże nie gwarantuje, że Usługi będą:

(i) bezpieczne, pozbawione błędów,

(ii) nieprzerwane. Świadczone Usługi zależą od zainteresowania Twojego i innych graczy oraz bieżącego finansowania. Brak środków odpowiednich do kontynuacji całości lub części Usług może skutkować zamknięciem działalności i zakończeniem świadczenia Usług bez uprzedniego ostrzeżenia i możliwości uzyskania zwrotu poniesionych na nie nakładów (płatności),

(iii) kompatybilne z dowolnym oprogramowaniem, w tym między innymi z przeglądarką internetową,

(iv) wolne od wirusów, robaków lub innych zanieczyszczeń mogących spowodować uszkodzenie oprogramowania, sprzętu i zgromadzonych na nim danych,

(v) wolne od materiałów o charakterze obraźliwym, przeznaczonych dla dorosłych, o charakterze seksualnym lub innych, które mogą zostać uznane za obraźliwe. Dołożymy starań, aby zminimalizować występowanie takich danych, a także usuwać je z naszych Usług, ale nie ponosimy odpowiedzialności za działania i zaniechania osób z nich korzystających. MOPIKU nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane lub generowane przez użytkowników, dane przesyłane między użytkownikami lub transakcje między nimi, zarówno online, jak i offline.

W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO MOPIKU ZRZEKA SIĘ WSZELKICH GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB UŻYTKOWANIA.

USŁUGI SĄ KONTROLOWANE I ŚWIADCZONE PRZEZ MOPIKU Z JEJ ZAKŁADÓW W POLSCE. MOPIKU NIE OŚWIADCZA, ŻE USŁUGI SĄ WŁAŚCIWE LUB DOSTĘPNE DO UŻYTKU W INNYCH MIEJSCACH. JEŚLI UZYSKASZ DOSTĘP LUB SKORZYSTASZ Z USŁUG POZA POLSKĄ, ROBISZ TO DOBROWOLNIE I PONOSISZ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZGODNOŚĆ Z PRAWEM MAJĄCYM ZASTOSOWANIE DLA TWOJEJ LOKALIZACJI. W RAZIE SPORU PRAWNEGO WŁAŚCIWYM PRAWEM BĘDZIE PRAWO POLSKIE, A WŁAŚCIWYM SĄDEM BĘDZIE POLSKI SĄD. ZGADZAJĄC SIĘ NA REGULAMIN, ZGADZASZ SIĘ NA WSKAZANY WYBÓR PRAWA I SĄDU W GDAŃSKU.

5. Szczegółowe warunki korzystania z narzędzi komunikacyjnych (w szczególności grupy dyskusyjne, czaty, komentarze)

5.1.

MOPIKU może zapewnić Ci różne narzędzia komunikacyjne wspierające samodzielnie tworzonych wpisów i postów na stronach internetowych MOPIKU, w grze i w sieciach społecznościowych (w szczególności grupy dyskusyjne, czaty, blogi, księgi gości itp., a także wykorzystanie ich funkcjonalności komentarzy, zwane łącznie "narzędziami komunikacyjnymi"), z których Użytkownik może korzystać, gdy są dostępne. W związku z tym MOPIKU zapewnia wyłącznie środowisko techniczne do wymiany informacji. Nie masz jednak prawa do żądania funkcji komunikacyjnych.

5.2.

Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie treści i wpisy. Zgadzasz się zwolnić MOPIKU z wszelkich uzasadnionych roszczeń osób trzecich wynikających z zawinionego naruszenia Twoich zobowiązań. MOPIKU wyraźnie nie uznaje treści wprowadzonych przez użytkowników za własne. Jednakże, użytkownicy udzielają MOPIKU stałego, nieodwołalnego, niewyłącznego prawa do korzystania z treści i wpisów publikowanych przez użytkowników.

6. Zakupy w aplikacji

Zwróć uwagę, że gry udostępniają możliwość zakupów w aplikacji.

Diamenty, złoto i inne waluty używane w grach są płatne i mają wartość tylko w konkretnej Aplikacji. Ich zakup może nie wymagać połączenia telefonu z kartą kredytową ani wpisania kodu PIN, a można tego dokonać poprzez podwyższenie miesięcznej faktury za korzystanie z telefonu.

MOPIKU nie zwróci pieniędzy w przypadku nieuprawnionego dostępu osób trzecich do Twojego telefonu.

6.1.

Możesz korzystać z naszych Usług bezpłatnie, z wyjątkiem przypadków, w których płatność jest wymagana przy zakupie. Jeśli jednak tak zdecydujesz, możesz zapłacić, aby kupić wirtualną walutę (np. diamenty, złoto, klejnoty) w celu korzystania z pewnych wirtualnych funkcji i innych usług (razem z "dodatkami do zakupu") w kontekście gier online i gier mobilnych . Cena żądanej waluty wirtualnej jest wyświetlana w euro, dolarach amerykańskich lub w innej walucie obowiązującej w Twoim regionie. Możesz kupić korzyści lub wirtualne przedmioty w grze online lub mobilnej za zakupioną walutę premium.

6.2.

Otrzymasz informacje o dodatkach do zakupu, takich jak oferowana funkcjonalność, czas dostępu (jeśli dotyczy), cena zakupu i dostępna metoda płatności.

6.3.

Możesz złożyć swoją ofertę zakupu dostępnych funkcji, wybierając żądaną pozycję i preferowaną metodę płatności oferowaną w tym przypadku, klikając przycisk zakupu (np. kup teraz), a tym samym kończąc proces zamówienia.

6.4.

Wszystkie zakupy produktów i usług od MOPIKU są ostateczne i bezzwrotne, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez obowiązujące prawo.

6.5.

Klikając w przycisk zakupu, ŻĄDASZ AUTOMATYCZNIE OD MOPIKU, ABY DOSTARCZANIE TREŚCI CYFROWYCH (DODATKI DO ZAKUPU) ROZPOCZĘŁO SIĘ NATYCHMIAST (PRZED 14-DNIOWYM TERMINEM ODSTĄPIENIA OD UMOWY LUB INNYM OKRESEM PRZEWIDZIANYM PRZEZ LOKALNE PRZEPISY PRAWNE). POTWIERDZASZ, ŻE OD TEJ CHWILI NIE MOŻESZ ODSTĄPIĆ OD UMOWY ZAWARTEJ Z MOPIKU. ROZUMIESZ RÓWNIEŻ, ŻE UMOWA ZAWARTA Z MOPIKU JEST UMOWĄ DODATKOWĄ DO TEJ ZAWARTEJ JEDNOCZEŚNIE Z GOOGLE PLAY. DLATEGO OBOWIĄZUJĄ DODATKOWE ZASADY USTANOWIONE PRZEZ GOOGLE PLAY. ZŁAMANIE UMOWY GOOGLE PLAY NIE WPŁYWA NA ŻADNE ZOBOWIĄZANIE DO PŁATNOŚCI ZA ZREALIZOWANĄ UMOWĘ MOPIKU.

6.6.

Jeśli jesteś RODZICEM i akceptujesz niniejsze Warunki w imieniu swojego dziecka, akceptujesz i potwierdzasz, że Twoje dziecko ma Twoją zgodę na samodzielne korzystanie z tego prawa.

6.7.

Opcje płatności różnią się w zależności od gry online lub mobilnej, Twojego kraju oraz technicznie wykonalnych opcji płatności dostępnych na rynku. MOPIKU zastrzega sobie prawo do zmiany swoich opcji płatności.

6.8.

Pieniądze pobierane są za pośrednictwem usługodawcy zleconego przez Ciebie w ramach odpowiedniego procesu płatności lub za pośrednictwem wykonanego przez Ciebie przelewu. W przypadku gier mobilnych pieniądze pobierane są za pośrednictwem odpowiedniego sklepu z aplikacjami. W indywidualnych przypadkach oprócz ogólnych warunków MOPIKU mogą mieć zastosowanie ogólne warunki zawarte przez autoryzowanego usługodawcę.

6.9.

Po zakończeniu procesu płatności lub, w przypadku przelewu, po wpłynięciu pieniędzy na konto MOPIKU, MOPIKU zaksięguje zakupione funkcje na Twoim koncie. Zaksięgowanie wpłaty oznacza jednocześnie, że zaakceptowałeś umowę z MOPIKU dotyczącą zakupu dostępnych funkcji. MOPIKU NIE PRZYJMUJE ZWROTÓW.

6.10.

W grach mobilnych na portalach poszczególnych partnerów biznesowych oraz w grach internetowych i mobilnych, które zostały zintegrowane z portalami społecznościowymi, zawarcie umowy może odbiegać od procedury opisanej tutaj. W takich przypadkach zostaniesz poinformowany o szczegółowej procedurze zawarcia umowy.

6.11.

Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że wszystkie informacje podane w ramach transakcji płatniczej (w szczególności konto bankowe, numer karty kredytowej itp.) należą do Ciebie, są kompletne i poprawne.

6.12.

MOPIKU zastrzega sobie prawo do zmiany opłat za funkcje dostępne do zakupu. Obejmuje to prawo MOPIKU do zwiększania lub zmniejszania opłat za wszystkie funkcje osobno we wszystkich przyszłych przypadkach zakupu funkcji do kupienia.

6.13.

W przypadku zwłoki naliczane są odsetki ustawowe. MOPIKU ma również prawo do zablokowania konta użytkownika, odzyskania dalszych szkód i zakończenia świadczenia usług.

6.14.

W przypadku gdy MOPIKU poniesie z winy użytkownika opłaty zwrotne lub opłaty za anulowanie (w tym nieodpowiednie saldo konta), koszty z tego tytułu poniesie użytkownik.

7. Ograniczenie odpowiedzialności

Ponosisz osobistą odpowiedzialność za wszelkie naruszenia praw osób trzecich. Zgadzasz się zwrócić firmie MOPIKU wszelkie szkody wynikające z zawinionego nieprzestrzegania zobowiązań wynikających z niniejszych warunków. Zwalniasz MOPIKU ze wszystkich kwalifikujących się roszczeń, jakie inni użytkownicy lub osoby trzecie mogą wnosić przeciwko MOPIKU z powodu naruszenia ich praw przez treści publikowane przez Ciebie lub z powodu naruszenia innych zobowiązań. Poniesiesz koszty obrony prawnej MOPIKU, w tym wszelkie opłaty sądowe i prawne.

8. Czas trwania umowy; usuwanie kont użytkowników

8.1.

O ile wyraźnie nie określono inaczej dla danej gry online, gry mobilnej lub innych Usług, umowa na korzystanie ze strony internetowej MOPIKU, gier online, gier mobilnych i innych Usług obowiązuje na czas nieokreślony. Umowa rozpoczyna się z chwilą akredytacji lub aktywacji konta przez MOPIKU lub rozpoczęcia korzystania z Usług, w których nie jest wymagane zakładanie konta.

8.2.

Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron w dowolnym momencie ze skutkiem natychmiastowym, pod warunkiem, że nie został uzgodniony okres obowiązywania umowy tymczasowej. Jednak wypowiedzenie przez Ciebie umowy nie zwalnia z obowiązku zapłaty za zakupiony towar (dodatki do zakupu w aplikacji).

8.3.

Każda ze stron ma prawo rozwiązać umowę z ważnej przyczyny bez zachowania okresu wypowiedzenia. "Ważną przyczyną" jest w szczególności naruszenie przez którąkolwiek ze stron Regulaminu lub Polityki prywatności, zasad gry i zasad fair play lub dodatkowych przepisów wykonawczych.

8.4.

W przypadku przedłużonej nieaktywności MOPIKU ma prawo do usunięcia nieaktywnego konta użytkownika po uprzednim powiadomieniu o tym i dopiero po co najmniej 3 miesiącach nieaktywności. Ponadto MOPIKU ma prawo do usunięcia konta użytkownika po zakończeniu umowy według własnego uznania.

8.5.

MOPIKU może w dowolnym momencie wycofać świadczenie Usług w części lub w całości oraz rozwiązać wszystkie związane z nimi umowy według własnego uznania. Poinformujemy Cię, umieszczając powiadomienie na naszej stronie lub w Aplikacji, z dwutygodniowym wyprzedzeniem o zamknięciu gry, usługi, możliwości zakupów i innych części Usług. Po upływie określonego czasu wszelkie prawa do korzystania z określonej gry lub aplikacji wygasają, także w przypadku dokonywania zakupów w grze. Otrzymane dodatki do kupienia przepadają, a użytkownikom nie przysługuje odszkodowanie/zwrot pieniędzy/przekazanie towaru/reaktywacja konta. Konto i powiązane elementy istnieją tak długo, jak są aktywne.

9. Rozstrzyganie sporów online

9.1.

Komisja Europejska zapewnia platformę alternatywnego rozstrzygania sporów między konsumentami a przedsiębiorcami internetowymi (platforma ODR). Dostęp do platformy ODR można uzyskać, korzystając z tego odnośnika: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

9.2.

Można się z nami skontaktować za pośrednictwem platformy ODR. Jednak nie zamierzamy i nie jesteśmy zobowiązani do udziału w procedurze rozstrzygania sporów przed konsumencką komisją arbitrażową. Jeśli skontaktujesz się z nami, zazwyczaj nawiążemy kontakt z Tobą bezpośrednio.

10. Obowiązujące prawo

Obowiązuje prawo polskie; Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (ang. CISG) jest wyłączona. Niniejsza decyzja prawna nie narusza bezwzględnie obowiązujących przepisów kraju, w którym użytkownik zamieszkuje.

11. Zmiany niniejszych ogólnych warunków; pozostałe

11.1.

MOPIKU zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu (a) w przypadku zmian wynikających ze zmian prawnych, (b) w przypadku zmian dokonanych na skutek orzeczeń Sądu Najwyższego, (c) ze względów technicznych, (d) w celu utrzymania działalności firmy, (e) w przypadku zmiany warunków rynkowych, (f) na korzyść użytkownika. Żadna zmiana nie będzie miała miejsca, jeżeli taka zmiana istotnie zakłóci równowagę umowną między stronami. Użytkownicy zostaną poinformowani o wszelkich zmianach regulaminu za pośrednictwem witryny MOPIKU oraz odpowiedniej gry online lub mobilnej co najmniej cztery tygodnie przed planowanym wejściem zmian w życie. Alternatywnie MOPIKU może przesłać swoim użytkownikom zmieniony regulamin za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poinformować ich, że zmieniony regulamin jest dostępny za pośrednictwem witryn internetowych MOPIKU. Użytkownik ma prawo sprzeciwić się każdej zmianie w ciągu czterech tygodni. Regulamin uważa się za zaakceptowany, jeśli użytkownik zachowa ciszę przez okres czterech tygodni lub jeśli użytkownik ponownie otworzy grę po otrzymaniu powiadomienia o zmianie regulaminu.

11.2.

MOPIKU zazwyczaj komunikuje się z Tobą za pośrednictwem poczty elektronicznej - chyba że niniejszy regulamin stanowi inaczej. Musisz upewnić się, że regularnie sprawdzasz konto email podane podczas rejestracji pod kątem wiadomości od MOPIKU. Kontaktując się z MOPIKU, musisz wskazać, której gry online lub mobilnej oraz którego konta użytkownika dotyczy wiadomość.

11.3.

Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego regulaminu jest lub stanie się nieważne i/lub sprzeczne z przepisami ustawowymi, ważność pozostałych postanowień warunków pozostaje nienaruszona.

11.4.

Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności, aby uzyskać informacje o tym, jak zbieramy, wykorzystujemy i ujawniamy informacje od Ciebie.

11.5.

MOPIKU szanuje prawa własności intelektualnej innych osób oraz prawa autorskie i prosi o to samo. Jeśli jesteś właścicielem praw autorskich lub pośrednikiem właściciela praw autorskich i uważasz, że Usługi naruszają Twoje prawa autorskie, możesz przesłać zawiadomienie na adres privacy@mopiku.com zgodnie z obowiązującymi przepisami.

11.6.

Usługi, o których mowa powyżej, oraz ich oryginalna zawartość, funkcje i funkcjonalności są własnością MOPIKU i są chronione międzynarodowymi prawami autorskimi, znakami towarowymi, patentami, tajemnicami handlowymi i innymi prawami własności intelektualnej lub prawami własności. Żadne z postanowień Regulaminu nie daje użytkownikowi prawa ani licencji do używania jakiegokolwiek znaku towarowego, prawa do wzoru lub praw autorskich posiadanych lub kontrolowanych przez MOPIKU, z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w Regulaminie.

contact@mopiku.com
2024 Mopiku. All rights reserved.